Guradylan sary nahar gurçuklary Haýwan iýmit guşlary iýmit iýmiti Hamster çörekleri Hamster çörek gurçugy

Gysga düşündiriş:

Gsumurtga: gsumurtga süýtli ak, ýumurtga görnüşinde, uzynlygy 1 mm we gysga 0,7 mm.Gumurtga gabyklary inçe we ýumşak bolup, zeper ýetmegine ýokary sezewar bolýar.Täze goýlan ýumurtgalaryň üstünde gyjyndyrma bar, hemişelik bölejikler bir topara birleşýär we iýmit gabygyny emele getirmek üçin ýer iýmit bilen ýapyşýar, tapmak aňsat däl.Ingumurtga goýlandan 1 hepde soň liçinkalara çykýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gsumurtga:Gsumurtga süýtli ak, ýumurtga görnüşinde, uzynlygy 1 mm we gysga.Gumurtga gabyklary inçe we ýumşak bolup, zeper ýetmegine ýokary sezewar bolýar.Täze goýlan ýumurtgalaryň üstünde gyjyndyrma bar, hemişelik bölejikler bir topara birleşýär we iýmit gabygyny emele getirmek üçin ýer iýmit bilen ýapyşýar, tapmak aňsat däl.Ingumurtga goýlandan 1 hepde soň liçinkalara çykýar.

Liçinkalar: Liçinkalar çykanda uzynlygy 0,5 mm, süýtli ak, kesgitlemek kyn, liçinkalar uzynlygy 2,8 ~ 3,2 mm, silindr görnüşli, tekiz we 4 mm-den soň ýuwaş-ýuwaşdan sarymtyl goňur bolýar.Liçinkalar silindr görnüşinde bolup, 13 segmentli, her segmentiň çatrygynda sary-goňur bellikler bar.Ösüş döwründe birnäçe gezek guraklyk we eriş (3 aý töweregi) geçýär.Täze eredilen liçinkalar ak we aç-açan bolup, 8 gezek eredilenden soň hrizal bolýar [3].

Pupa:Gurjak ilki ak we aç-açan bolýar, kem-kemden sarymtyl-goňur bolýar, soň bolsa gaty bolýar.Uzynlygy 15-20 mm, uly kellesi we kiçi guýrugy bar.burçlar.Gurjak süýräp bilmeýär, diňe siňýär we iýmitlenmeýär we gurjak takmynan 10 günden soň ulu bolýar

Ulular:Täze dörän ulular ak, ýuwaş-ýuwaşdan sarymtyl-goňur, goýy-goňur, ventral üst we elitranyň arka tarapy goňur, ýalpyldawuk, ýumurtga, uzynlygy 14-15 mm we ini 6 mm.Gurçuk bedeni üç bölege bölünýär: döş we garyn.Ulularda elitranyň arka tarapynda aýratyn uzyn zolaklary bolan gara elitra meňzeş sözler bar.Stasionar bolanda, elitra arka ganatlaryny ýapýar.Yzky ganatlar ganat damarlary bilen membranaly bolup, elitranyň aşagynda dik we keseligine bukulýar we erkek adamyň içinde bir bölek bar.Jübütlenende uzalýar;urkaçylarda ýumurtga goýlanda görnükli ýumurtga saklaýjylary bar.Uly nahar gurçuklary köplenç uçup bilmeýärler we diňe goşundylarynda süýrenip bilýärler.Tenebrio molitorlary çyglylygy we ýagtylygy däl-de, guraklygy gowy görýärler.Olar garaňky şertlerde ýaşamak üçin amatlydyr.Uly adamlar güýçli ýagtylyga duçar bolanda, garaňkylyga gaçarlar.Gije-gündiz işjeň bolsa-da, gije has işjeň bolýar.Tenebrio güýçli uýgunlaşmaga eýe we 5 ° C-den 39 ° C-e çenli kadaly ösüp we ösüp bilýär.Tenebrio molitor, 5 ° C-den pes gyşlamak üçin girýär.Tenebrio molitorynyň amatly ösüş temperaturasy takmynan 25 ° C, iýmitiň kabul edilmegi bu döwürde ep-esli ýokarlanýar.Onuň iýmitlenişi dürli-dürli, däne, kepek, gabyk, ösümlik ýapraklaryny, ýelekleri, mör-möjekleriň läşlerini we dürli oba hojalygynyň galyndylaryny iýýär.Uly gurçuklaryň ganaty bar we uçup bilmeýär.Ulylar we liçinkalar süýrenmek arkaly hereket edip bilýärler we örän işjeňdir.Tenebrio molitorynyň durmuşynda dört basgançak bar: ýumurtga, liçinkalar, gurjak we ulular.Diňe ulularyň köpelmek ukyby bar, ulular bolsa 2 aýdan 4 aýa çenli köpelýär.Ömri ortaça 51 gün, iň gysga 2 gün we iň uzyn 196 gün bilen üýtgeýär.Adaty ýagdaýlarda, her molt bilen bedeniň agramy ýokarlanýar.Jübütleşmek we süýrenmek, tutulmadan 3-4 gün soň başlaýar.Tüweleýiň ortaça döwri 22-130 gün, ýöne ýumurtgalaryň 80% -den gowragy 1 aýyň içinde öndürilýär.Zenan ulularyň goýýan ýumurtgalarynyň ortaça sany 276 töweregi. Liçinkalary toparlara meňzeýär.Tenebrio molitorynyň ulularynda kannibalistik endigi bar, ýagny ulular ýumurtga iýýärler, liçinkalary we gurjaklary dişleýärler.

Gaplamak

gaplamak2

gaplamak 3

gaplamak

Şahadatnama

gaplamak 3

gaplamak 3

gaplamak 3

biz biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi öňe sürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyrys.

Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.döwrebap önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ýitirýär we doly hil gözegçilik we dolandyryş ulgamyna eýe.Şonuň üçin önümlerimiz müşderiler tarapyndan makullanýar we kanagatlandyrylýar.

Bütin dünýädäki müşderiler üçin bir gezeklik OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.Haýwan haýwanlarymyz 30-dan gowrak ýurda eksport edildi
we Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Gollandiýa, Bolgariýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam ýaly sebitler,
Filippinler we Awstraliýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň