Zawodda göni guradylan çörek gurçugy

Gysga düşündiriş:

Guradylan gurçuklar beloklara, ýaglara, hitine, mikroblara garşy peptidlere, defensinlere, 17 aminokislotalara, fosfor, demir, kaliý, natriý, kalsiý we haýwanlaryň ösmegi üçin zerur bolan beýleki aminokislotalara baýdyr.Dürli öý haýwanlary, balyklar, guşlar, tokaý gurbagalary, şeýle hem iýmit goşundylary üçin iň ýokary belokly iýmitdir.Yzygiderli iýmitlenmek öý haýwanlarynyň, dürli balyklaryň we ýörite haýwanlaryň ösmegine kömek edip biler, şeýle hem olaryň keseline garşylygyny ýokarlandyryp biler.Guradylan gurçuk, gaýtadan işlenen haýwan iýmiti bolup, döwletiň hil barlagy we tehniki gözegçilik we gümrük gullugy tarapyndan eksport edilmegine rugsat berilýär.Biziň kompaniýamyz ýylyň dowamynda Europeewropanyň we Amerikanyň ýokary derejeli bazarlaryna deňiz arkaly eksport edýär we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Ady: Guradylan nahar gurçuklary
Goşundylar: Sary gurçuklary köpeldýän adam
Amal akymy:
Düwürtikli ýokary temperatura hereketsizligini aýyrmak üçin uly göwrümli iýmitlendiriji barlag - ilki bilen guratmak - ikinji derejeli guratmak - sowatmak - hapalary saýlamak - gaplamak - agramlamak - taýýar önümleri gaplamak üçin haryt gözleg nokady barlag hünärli eksportL

pro (1)

ITEM UNIT Maglumatlary
Demir mg / kg 88
Kalsiý mg / kg 323
Çig belok .... Min ... 55%
Çig ýag ........... Min ... 20%
Çig süýüm ........ Maks ... 12%
Çyglylyk ............ Maks ..... 7%

Önümiň tanyşdyrylyşy
Guradylan gurçuklar beloklara, ýaglara, hitine, mikroblara garşy peptidlere, defensinlere, 17 aminokislotalara, fosfor, demir, kaliý, natriý, kalsiý we haýwanlaryň ösmegi üçin zerur bolan beýleki aminokislotalara baýdyr.Dürli öý haýwanlary, balyklar, guşlar, tokaý gurbagalary, şeýle hem iýmit goşundylary üçin iň ýokary belokly iýmitdir.Yzygiderli iýmitlenmek öý haýwanlarynyň, dürli balyklaryň we ýörite haýwanlaryň ösmegine kömek edip biler, şeýle hem olaryň keseline garşylygyny ýokarlandyryp biler.Guradylan gurçuk, gaýtadan işlenen haýwan iýmiti bolup, döwletiň hil barlagy we tehniki gözegçilik we gümrük gullugy tarapyndan eksport edilmegine rugsat berilýär.Biziň kompaniýamyz ýylyň dowamynda Europeewropanyň we Amerikanyň ýokary derejeli bazarlaryna deňiz arkaly eksport edýär we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýýar.

pro (1)

pro (1)

Gaplamak

gaplamak2

gaplamak 3

gaplamak

Şahadatnama

gaplamak 3

gaplamak 3

gaplamak 3

biz biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi öňe sürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyrys.

Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.döwrebap önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ýitirýär we doly hil gözegçilik we dolandyryş ulgamyna eýe.Şonuň üçin önümlerimiz müşderiler tarapyndan makullanýar we kanagatlandyrylýar.

Bütin dünýädäki müşderiler üçin bir gezeklik OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.Haýwan iýmitlerimiz Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Gollandiýa, Bolgariýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam ýaly 30-dan gowrak ýurda we sebite eksport edildi.
Filippinler we Awstraliýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň