Gury çörek gurçugyna bazar garaşmagy

Gysga düşündiriş:

Täze asyra girip, adamzadyň durnukly ösmegine çynlakaý päsgelçiliklere öwrülen daşky gurşaw, çeşmeler we ilat meselesi has köpeldi.Belok ýetmezçiligi hem global meseledir.Adamyň zerurlyklaryny aýtmaly däl, diňe maldarçylyk üçin.Haýwan iýmit belogy maldarçylygyň ösmegini çäklendirýän esasy faktor.Hytaýyň maldarçylygy häzirki wagtda sosial zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin çalt ösüş döwründe we ýokary hilli haýwan belok iýmitine bolan isleg artýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Täze asyra girip, adamzadyň durnukly ösmegine çynlakaý päsgelçiliklere öwrülen daşky gurşaw, çeşmeler we ilat meselesi has köpeldi.Belok ýetmezçiligi hem global meseledir.Adamyň zerurlyklaryny aýtmaly däl, diňe maldarçylyk üçin.Haýwan iýmit belogy maldarçylygyň ösmegini çäklendirýän esasy faktor.Hytaýyň maldarçylygy häzirki wagtda sosial zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin çalt ösüş döwründe we ýokary hilli haýwan belok iýmitine bolan isleg artýar.Iýmit belogynyň adaty çeşmeleri esasan haýwan eti we süňk nahary, balyk nahary we mikrobly bir öýjükli belokdyr.Mör-möjeklerden gelýän beloklar giňden ösdürilmedi we ulanylmady.Et we süňk nahary wiruslar we bakteriýalar ýaly patogen mikroorganizmleri götermek aňsat, şol bir wagtyň özünde et we süňk nahary kesel ýa-da ölen mallardan hem bolup biler, şonuň üçin patogenleri mallaryň arasynda ýokaşdyrmak aňsatdyr. mallaryň sagdyn iýmitlenmegine belli bir howp.Mysal üçin, halkara derejesinde adam saglygyna we maldarçylyk howpsuzlygyna uly täsir edýän "däli sygyr keseli" we "aýak-agyz keseli" et we süňk iýmitleriniň hapalanmagy bilen baglanyşykly.Şeýle-de bolsa, dünýäde ýokary hilli balyk naharynyň önümçiligi her ýyl 9,6% azalýar we bir öýjükli belok çykarmagyň bahasy gaty ýokary.Maldarçylygyň yzygiderli, durnukly, sagdyn we netijeli ösmegi üçin täze, ygtybarly, arzan we aňsat öndürilýän ýokary hilli haýwan belok iýmitlerini gözlemek zerur.Şonuň üçin köp ýurt belok iýmitiniň çeşmesini çözmegiň esasy ugry hökmünde mör-möjekleri emeli köpeltmegi kabul etdi we Tenebrio molitorynyň ösüşi onuň görnükli wekillerinden biridir.Bir tarapdan, adamlar üçin belok bilen gönüden-göni üpjün edip biler;beýleki tarapdan, belok iýmitiniň täze görnüşi hökmünde hem ulanylyp bilner.gelip çykyşy.Soňky ýyllarda meniň ýurdum bu ugurda gözleglerde, esasanam çybynlaryň köpçülikleýin köpelmeginde, Tenebrio molitorynda we belogyň ösüşinde uly üstünlikler gazandy we köp gowy netijeler gazanyldy.Önümçilik.Uçýan garynjalar we Tenebrio molitor ýaly mör-möjekleriň doýmadyk ýag kislotasy we belok düzümi, ýokumly iýmit komponentleri we ýeterlik mukdary bar.Olar täzelenip bilýän çeşmeler bolup, az maýa goýumlary, arzan bahasy, çalt täsiri we ösen tehnologiýasy bar.Ösüş perspektiwasy gaty möhümdir.

Gaplamak

gaplamak2

gaplamak 3

gaplamak

Şahadatnama

gaplamak 3

gaplamak 3

gaplamak 3

biz biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi öňe sürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyrys.

Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.döwrebap önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ýitirýär we doly hil gözegçilik we dolandyryş ulgamyna eýe.Şonuň üçin önümlerimiz müşderiler tarapyndan makullanýar we kanagatlandyrylýar.

Bütin dünýädäki müşderiler üçin bir gezeklik OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.Haýwan haýwanlarymyz 30-dan gowrak ýurda eksport edildi
we Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Gollandiýa, Bolgariýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam ýaly sebitler,
Filippinler we Awstraliýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň