Baoding Xinjie Biological Co., Ltd. biotehnologiýany ösdürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyr

Baoding Xinjie Biological Co., Ltd. biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi ösdürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyr.
Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.

Şundan ugur alyp, Baoding Xinjie Biological Co., Ltd. öz artykmaçlyklaryny doly ulanýar we nahar gurçuk önümlerini dünýäniň ähli künjeklerine tanatmak üçin içerki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk edýär.Bu mahabat sebäpli Tang etrabynda birnäçe iri fermalar we ýüzlerçe fermalar öndürildi.“Xinjie Biological Co., Ltd.” bilelikde ösmek we ajaýyp tegelek döretmek üçin olar bilen hyzmatdaşlyk etdi.Nahar gurçuklaryny ösdürip ýetişdirmek bilen baglanyşykly ýokary we aşaky pudaklar ýerli ykdysady ösüşe täsir edip, ýerli derejede gülläp ösüp başlady.

“Xinjie Biological Co., Ltd.” nahar gurçugy pudagynda ýerli nyşanly kompaniýa hökmünde ýerli ýolbaşçylaryň höwesini gazandy we şol bir wagtyň özünde öz jogapkärçiligini hiç wagt ýatdan çykarmaýar we täze tohumçylygy ösdürmek üçin beýleki içerki kompaniýalar bilen hyzmatdaşlyk edýär. gaýtadan işleýän enjamlar we önümçilik amallary.Bazar meýdançalaryny giňeltmek, täze önümleri ösdürmek, bazar sarp ediş tendensiýasyna ýolbaşçylyk etmek we önümleriň esasy bäsdeşlik ukybyny ýokarlandyrmak.Kompaniýada 1000 inedördül metrlik nahar gurçugyny gaýtadan işlemek ussahanasy bar, uly guty görnüşli mikrotolkunly nahar gurçugyny süpüriş enjamlary we Hytaýda iň ösen awtomatiki tunel mikrotolkunlary guratmak we sterilizasiýa enjamlary kabul edilýär, standartlaşdyrylan dolandyryş usulyny we önümleriň çuňňur gaýtadan işleniş hilini kabul edýär. ösen ýurtlaryň eksport standartlaryna ýetýär.


Iş wagty: Iýun-13-2022