Tenebrio zaýalanýan plastik malç

8-nji ýanwarda reporterurnalist Sanýanyň Nanfan keselhanasyndaky Tenebrio molitorynyň iýmit otagynda Tenebrio molitorynyň ak plastmassa köpügine burawlaýandygyny, dykyz ak köpük iýilendigi sebäpli köp boş deşikleriň we adaty plastmassanyň iýilendigini gördi. gapdalyndaky film hem berk dokumadan ýumşak pagta batga çenli.

"Tenebrio molitorynyň plastmassany zaýalamagy üçin bary-ýogy 24 sagat gerek".Sanýa Nanfan institutynyň gözlegçisi Xaň Siaofeng, 500 Tenebrio molitatorynyň 30 günde 1,8 gram plastmassa iýip biljekdigini düşündirdi.Iýilýän plastmassanyň ýarysy kömürturşy gazyna, galan ýarysy kömürturşy gazyna öwrülýär.Tohum hökmünde towşan zaýalaryna meňzeş biodegrirlenip bilýän granulalar ulanylýar."Tenebrio molitory ösdürip ýetişdirmegiň soňky 7 aýynda 500 kata golaý dökün öndürildi."

Nahar gurçugy diýlip hem atlandyrylýan Tenebrio molitor, ýini halaýar we köp iýýär."Tenebrio molitor" önümçilikden we oba hojalygyndan organiki galyndylary iýip, ony organiki dökünlere öwrüp we ýeriň hasyllylygyny ýokarlandyryp biler. "Xaň Sýaofeng geçen ýylyň maý aýynda hassahananyň bir topar Tenebrio molitoryny hödürländigini we dürli gök önüm gök guýruk gök önümlerini, gawun we miwe galyndylaryny mör-möjek belogyna öwürmek üçin garyn transmilli ukybyny ulanandygyny mälim etdi. gidroponiki ösümlik ösdürip ýetişdirmek üçin dökün.

Şeýle-de bolsa, Xaň Sýaofeng ilkibaşda guýruk gök önümleri bejermek üçin ulanylýan Tenebrio molitoryny ösdürip ýetişdirmekde ýene bir “funksiýany” tapdy."Bu mör-möjek aslynda plastik köpeltmek gutusyndan iýdi!"

Haýnanyň oba hojalygynda plastmas malç hemişe möhüm gural bolupdy we tebigy taýdan zaýalanmaýan häsiýetleri hem ýerleriň hapalanmagy meselesine sebäp boldy.Tenebrio molitorynyň plastmassa iýip biljekdigine göz ýetirenden soň, Xaň Sýaofeng derrew plastmas mulçiň zaýalanmagyna ulanmak barada oýlandy.

Şeýle-de bolsa, iş ýüzünde Xaň Sýaofeng Tenebrio molitorynyň güneşde ýaşap bilmejekdigine göz ýetirdi, şonuň üçin Tenebrio molitoryny ýurtda galan malç filmini peseltmek üçin gönüden-göni ulanmak meýilnamasy “ýatyryldy”.

Gözleglerden soň, Tenebrio molitorynyň esasan Tenebrio molitorynyň içegesindäki Enterobacter aeruginosa we Bacillus sebäpli polistiroly peseldip biljekdigine göz ýetirdik. "Xaň Sýaofeng geljekde bu iki kömelek Tenebrio molitoryndan ýer mulçine we durmuşda plastmassanyň zaýalanmagyna ulanmak üçin çykarmagy meýilleşdirýändigini aýtdy, “ýöne gözleg durmuşa geçirilenden soň öwrenmek üçin köp wagt gerek bolar. kiçijik gurçuklar ekin meýdanlarynda “altyn böleklere” öwrüler. ”


Iş wagty: Iýun-13-2022