Köplenç nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan Tenebrio mollýusklary, süýji mollýusklardyr

Köplenç nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan Tenebrio mollýusklary, süýji mollýusklardyr.Onuň ýagy 30%, belok mukdary 50% -e ýetýär.Mundan başga-da, düzüminde fosfor, kaliý, demir, natriý, alýumin, dürli mikroelementler we haýwanlaryň ösmegi üçin zerur bolan 16 görnüşli aminokislotalar bar.Her 100 gram gury önümde 847,91 mg aminokislotalar bar.Iň ýokary iýmit.Iýmitlendiriş ölçegine görä, 1 kg Tenebrio molitoryň ýokumlylygy 25 kg bugdaý kepegi, 20 kg garyşyk iýmit we 1000 kg ýaşyl iýmitiň ýokumlylygyna deňdir we “belok hazynasy” hökmünde bellidir. iýmit ”.

Tenebrio molitor guşlary we ýumşak gabykly pyşdyllar, pyşbagalar, öküzler, tilapiýa, öküz gurbagalary, salamanderler, çorbalar, sentipedler we ýylanlar ýaly guşlary we ýörite haýwanlary ösdürip ýetişdirmek üçin seýrek we ajaýyp iýmitdir.Tenebrio molitor goşma iýmit bilen ýaş guşlary iýmitlendirmek, diri galmak derejesi 95% -den gowrak bolup biler;towuklary iýmitlendirmek, ýumurtga önümçiligini takmynan 20% ýokarlandyryp bolar;tutuş garpyz ýaly ýabany derman haýwanlaryny iýmitlendirmek, köpeliş derejesi tebigy köpeltmek bilen deňeşdirilende 2% ýokarlanyp biler.gezek.Tenebrio molitory gaty gymmat bolsa-da, gapyň içki diwary tekiz we gaçmagynyň öňüni alyp bilýän bolsa, götermek gaty ýönekeý.Tenebrio molitoryny köpeltmegiň bahasy pes we ykdysady peýdalary ýokary.Ortaça, her 1,25 kg bugdaý kepegi we azajyk gök gök önümler 0,5 kg Tenebrio molitoryny ösdürip biler.10 inedördül metrlik otagda üç ölçegli önümçilik aýda 200-400 kg öndürip biler.Tenebrio molitoryny iýmitlendirmek sebitdäki howa şertleri bilen çäklenmeýär min minus 10 gradusda doňmaz.Dogry iýmitlendiriş usuly özleşdirilse, onuň ýaşamak derejesi 90% -e çenli bolup biler.
Tenebrio-da ýaşaýyş şertleri we güýçli uýgunlaşma bar.Onuň häsiýetleri yssydan gorkmaýar, ýöne sowuk däl we temperatura we çyglylyk üçin pes talaplara eýedir.Tomusda sowatmaga we suwsuzlandyrmaga üns berseler we gyşda ýyly we şemalladylsa, ýylyň dowamynda ulalyp bilner.“Tenebrio molitor” köpeltmegiň pes girdejili we ýokary öndürijilikli tohumçylyk pudagynyň täze görnüşidigini görmek bolýar.Lander, däne, suw, energiýa, giňişlik we işçi güýjüni tygşytlamak aýratynlyklaryna eýedir.Dürli sebitler, dürli gurşawlar, her dürli adamlar we her dürli şertler üçin amatly.Belli bir göwrümli zawod fermasy ýerli işden çykarylýanlaryň we işsizleriň we ýerli oba işsizliginiň sosial meselelerini hem çözüp biler.


Iş wagty: Iýun-13-2022