Önümler

 • Guradylan sary nahar gurçuklary Haýwan iýmit guşlary iýmit iýmiti Hamster çörekleri Hamster çörek gurçugy

  Guradylan sary nahar gurçuklary Haýwan iýmit guşlary iýmit iýmiti Hamster çörekleri Hamster çörek gurçugy

  Gsumurtga: gsumurtga süýtli ak, ýumurtga görnüşinde, uzynlygy 1 mm we gysga 0,7 mm.Gumurtga gabyklary inçe we ýumşak bolup, zeper ýetmegine ýokary sezewar bolýar.Täze goýlan ýumurtgalaryň üstünde gyjyndyrma bar, hemişelik bölejikler bir topara birleşýär we iýmit gabygyny emele getirmek üçin ýer iýmit bilen ýapyşýar, tapmak aňsat däl.Ingumurtga goýlandan 1 hepde soň liçinkalara çykýar.

 • Gury çörek gurçugyna bazar garaşmagy

  Gury çörek gurçugyna bazar garaşmagy

  Täze asyra girip, adamzadyň durnukly ösmegine çynlakaý päsgelçiliklere öwrülen daşky gurşaw, çeşmeler we ilat meselesi has köpeldi.Belok ýetmezçiligi hem global meseledir.Adamyň zerurlyklaryny aýtmaly däl, diňe maldarçylyk üçin.Haýwan iýmit belogy maldarçylygyň ösmegini çäklendirýän esasy faktor.Hytaýyň maldarçylygy häzirki wagtda sosial zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin çalt ösüş döwründe we ýokary hilli haýwan belok iýmitine bolan isleg artýar.

 • Kiçijik öý haýwanlary çörek gurçugy Gury Hamster naharlary Pyşbaganyň iýmiti Guradylan nahar gurçugy Çörek gurçugy öý haýwanlary iýmit

  Kiçijik öý haýwanlary çörek gurçugy Gury Hamster naharlary Pyşbaganyň iýmiti Guradylan nahar gurçugy Çörek gurçugy öý haýwanlary iýmit

  “Tenebrio molitor” -yň adaty ulanylyşy esasan ýörite köpeltmek üçin ulanylýar.Janly iýmit hökmünde monjuk, garpyz, pyşdyl, bezeg balyklary, guşlar we gurbagalar ýaly ýokary ykdysady gymmaty bolan käbir aýratyn ykdysady haýwanlary ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylýar.Şeýle hem önümleriň hasyllylygyny we hilini ýokarlandyryp biljek iýmit hökmünde ulanylyp bilner.

 • Lomaý ýokary belokly haýwan iýmitleri Guradylan nahar gurçuklary sary çörek gurçugyny doňdurýar

  Lomaý ýokary belokly haýwan iýmitleri Guradylan nahar gurçuklary sary çörek gurçugyny doňdurýar

  Köplenç nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan Tenebrio molitor “ýokary belokly mör-möjek” hökmünde bellidir.Tenebrio molitorynyň gury önüminde 30% ýag we 50% -den gowrak belok bar we doly iýmit hökmünde kabul edilýär.Onda, Tenebrio molitorynyň ulanylyşy näme?Aşakdaky redaktor size habar berer.

 • Yee ownuk haýwan önümleri Şekersiz kokos gyrylan Hamster naharlary

  Yee ownuk haýwan önümleri Şekersiz kokos gyrylan Hamster naharlary

  Belok iýmitiniň hazynasy.Hünärmenleriň synaglaryna we derňewlerine görä, Tenebrio molitorynyň ýagy 28,20%, belogyň mukdary 61% -e deňdir.Mundan başga-da, fosfor, kaliý, demir, natriý, alýumin we dürli yz elementleri ýaly makro elementleri, şeýle hem haýwanlaryň ösmegi üçin 18 möhüm elementi öz içine alýar.Aminokislotalar, her 100 gram gury önümde 947,91 mikrogram aminokislotalar bar we onuň dürli iýmitleri “belok iýmitiniň hazynasy” diýlip atlandyrylýan iýmitiň ähli görnüşlerinde birinji ýerde durýar.

 • Kiçijik öý haýwanlary üçin “Yee” tebigat mekgejöwen iýmitleri, öý haýwanlary üçin sagdyn iýmit

  Kiçijik öý haýwanlary üçin “Yee” tebigat mekgejöwen iýmitleri, öý haýwanlary üçin sagdyn iýmit

  Gurbagalary, pyşbagalary, garpyzlary, sentipedleri, garynjalary, ýokary hilli balyklary, bezeg guşlaryny, dermanlyk haýwanlary, gymmat bahaly sütükli haýwanlary we seýrek mallary we guşlary ösdürip ýetişdirmek üçin janly haýwan belogy.
  Gaýtadan işlenenden soň iýmit, saglygy goraýyş önümleri, kosmetika we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.
  Köplenç nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan Tenebrio molitor, Coleoptera urugyna degişli mör-möjekdir.Tenebrio molitor doly metamorfoz mör-möjekidir, ýagny ulular, ýumurtga, liçinkalar we gurjak.

 • “Yee Pet” iýmitleri Suger öý haýwanlary üçin sagdyn iýmit bolmazdan bölek-bölek kokos

  “Yee Pet” iýmitleri Suger öý haýwanlary üçin sagdyn iýmit bolmazdan bölek-bölek kokos

  Countryurdumda mör-möjek iýmek däbi köpden bäri dowam edip gelýär we azlyklaryň sebitlerinde has giňden ýaýrandyr.meniň ýurdumda giň ýer we baý çeşmeler bar, mör-möjek serişdeleriniň görnüşleri aýratyn baý.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda meniň ýurdumdaky mör-möjek iýmitleriniň köpüsi esasan adamlar ýa-da kiçi ussahanalar tarapyndan ýygnalýar we uly göwrümli gaplanan azyk markalary az we degişli pudaklar ýaňy başlandy.

 • “Yee Pet” iýmit iýmit Hamster “Altyn aýy” çipmunk saglyk iýmit tebigat mekgejöweni

  “Yee Pet” iýmit iýmit Hamster “Altyn aýy” çipmunk saglyk iýmit tebigat mekgejöweni

  Adatça nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan, super bugdaý gurçugy diýlip hem atlandyrylýan Tenebrio molitor, ýokary beloklara, minerallara we 17 görnüşli aminokislotalara baý we belok iýmitleriniň hazynasy hökmünde bellidir.Bu ýyl tohumçylyk tehnologiýasynyň kämillik ýaşyna ýetip, sosial köpeltmegiň mukdary kem-kemden köpeldi.“Tenebrio molitor” diňe bir haýwan iýmiti hökmünde däl, eýsem adam stolundaky nepislik, lukmançylyk we kosmetika önümleri üçin ýag çig mal hökmünde hem giň bazara eýe.

 • Ownuk öý haýwanlary çörek gurçugy Gury Hamster naharlary Pyşbaganyň iýmitleri Guradylan nahar gurçuklary

  Ownuk öý haýwanlary çörek gurçugy Gury Hamster naharlary Pyşbaganyň iýmitleri Guradylan nahar gurçuklary

  Köplenç nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan Tenebrio molitor, Coleoptera urugyna degişli mör-möjekdir.Tenebrio molitor doly metamorfoz mör-möjekidir, ýagny ulular, ýumurtga, liçinkalar we gurjak metamorfozy.
  Uly adamyň bedeni uzyn we tekiz, uzynlygy 1,4-1,8 sm, metal ýalpyldawuk goňur goňur, kellesi öň we dodak bazasynyň iki tarapy taktil bazasyndan ýokary däldir.

 • Zawodda göni guradylan çörek gurçugy

  Zawodda göni guradylan çörek gurçugy

  Guradylan gurçuklar beloklara, ýaglara, hitine, mikroblara garşy peptidlere, defensinlere, 17 aminokislotalara, fosfor, demir, kaliý, natriý, kalsiý we beýleki aminokislotalara baýdyr.Dürli öý haýwanlary, balyklar, guşlar, tokaý gurbagalary, şeýle hem iýmit goşundylary üçin iň ýokary belokly iýmitdir.Yzygiderli iýmitlenmek öý haýwanlarynyň, dürli balyklaryň we ýörite haýwanlaryň ösmegine kömek edip biler, şeýle hem olaryň keseline garşylygyny ýokarlandyryp biler.Guradylan gurçuk, gaýtadan işlenen haýwan iýmiti bolup, döwletiň hil barlagy we tehniki gözegçilik we gümrük gullugy tarapyndan eksport edilmegine rugsat berilýär.Biziň kompaniýamyz ýylyň dowamynda Europeewropanyň we Amerikanyň ýokary derejeli bazarlaryna deňiz arkaly eksport edýär we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy garşylanýar we uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýýar.