Kiçijik öý haýwanlary çörek gurçugy Gury Hamster naharlary Pyşbaganyň iýmiti Guradylan nahar gurçugy Çörek gurçugy öý haýwanlary iýmit

Gysga düşündiriş:

“Tenebrio molitor” -yň adaty ulanylyşy esasan ýörite köpeltmek üçin ulanylýar.Janly iýmit hökmünde monjuk, garpyz, pyşdyl, bezeg balygy, guşlar we gurbagalar ýaly ýokary ykdysady gymmaty bolan käbir aýratyn ykdysady haýwanlary ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylýar.Şeýle hem önümleriň hasyllylygyny we hilini ýokarlandyryp biljek iýmit hökmünde ulanylyp bilner.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Tenebrio molitor” -yň adaty ulanylyşy esasan ýörite köpeltmek üçin ulanylýar.Janly iýmit hökmünde monjuk, garpyz, pyşdyl, bezeg balygy, guşlar we gurbagalar ýaly ýokary ykdysady gymmaty bolan käbir aýratyn ykdysady haýwanlary ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylýar.Şeýle hem önümleriň hasyllylygyny we hilini ýokarlandyryp biljek iýmit hökmünde ulanylyp bilner.

Tenebrio molitor iýmit hökmünde ulanylýar we iýmitlendirmek usuly ýönekeý.Adatça liçinkalary göni iýmitlendirip bolýar.Haýwanlar kiçi bolsa, Tenebrio liçinkalaryna goýup bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, birnäçe meseläni bellemelidiris:
Iýmitlendirmek keselli mör-möjekleri we ölen mör-möjekleri däl-de, janly mör-möjekleri saýlamalydyr;Arassaçylyk faktorlarynyň ferma getirilmezligi üçin iýmitlenmezden ozal degişli arassalama edilmelidir [9].

Feed Iýmitleniş mukdaryna, esasanam guş we guşlara üns berilmelidir.Mör-möjekleri aşa köp iýmitlendirmek aşa köp belogyň döremegine we haýwanlaryň dizenteriýadan we beýleki kesellerden ejir çekmegine sebäp bolar.Suw haýwanlary iýmitlenende, her dozanyň mukdary hem mümkin boldugyça gözegçilik edilmelidir.Doza aşa köp bolsa, suw howdanyny hapalar we haýwan kesellerine sebäp bolar [9].

Mature Matureetişen liçinkalary iýmit hökmünde ulanmak has tygşytly, sebäbi soňky döwürde liçinkalaryň ösüşi çalt we pes, ýöne irki döwürde ösüş haýal, iýmit sarp etmek köp we çykdajy köp.

iýilýän bahasy
Tenebrio molitory beloklara, witaminlere, minerallara we beýleki ýokumly maddalara baýdyr.Belok düzümi, ýumurtga, sygyr eti we goýun ýaly adaty haýwan iýmitlerinden has ýokary.Siňdirmek we siňdirmek aňsat.Bu ajaýyp belok iýmitidir.Tenebrio molitory gowy tagamly, üýtgeşik tagamly we sarp edijiler tarapyndan aňsatlyk bilen kabul edilýär.Ony gowurmak, bişirmek, belok tozy we alkogolly içgiler bilen arassalamak, hoz tagamy we beýleki iýmit görnüşleri bilen belok içgilerine gaýtadan işlemek bolýar.

Daşky gurşawyň gymmaty
Iýmitlenmekden başga-da, Tenebrio molitory daşky gurşaw ähmiýetine hem eýedir.“Tenebrio molitor” -yň garnyň üsti bilen üýtgemeginden peýdalanyp, dürli ösümlik guýruk gök önümleri we gawun we miwe galyndylary mör-möjek belogyna öwrülýär we nejisleri gidroponiki ösümlik ösdürip ýetişdirmek üçin organiki dökün hökmünde ulanylýar.
Tenebrio molitorlary plastmassany hem iýip we bütinleý peseldip biler.100 Tenebrio molitor her gün 34-39 mg styrofoam iýip biler.“Tenebrio molitor” içegäni iýýän plastmassanyň ýarysyny kömürturşy gazyna öwürýär, galan ýarysy bolsa towşan zyňyndylaryna meňzeş biodegrirlenip bilýän bölejikler hökmünde çykarylýar.

Gaplamak

gaplamak2

gaplamak 3

gaplamak

Şahadatnama

gaplamak 3

gaplamak 3

gaplamak 3

biz biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi öňe sürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyrys.

Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.döwrebap önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ýitirýär we doly hil gözegçilik we dolandyryş ulgamyna eýe.Şonuň üçin önümlerimiz müşderiler tarapyndan makullanýar we kanagatlandyrylýar.

Bütin dünýädäki müşderiler üçin bir gezeklik OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.Haýwan haýwanlarymyz 30-dan gowrak ýurda eksport edildi
we Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Gollandiýa, Bolgariýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam ýaly sebitler,
Filippinler we Awstraliýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň