Ownuk öý haýwanlary çörek gurçugy Gury Hamster naharlary Pyşbaganyň iýmitleri Guradylan nahar gurçuklary

Gysga düşündiriş:

Köplenç nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan Tenebrio molitor, Coleoptera urugyna degişli mör-möjekdir.Tenebrio molitor doly metamorfoz mör-möjekidir, ýagny ulular, ýumurtga, liçinkalar we gurjak metamorfozy.
Uly adamyň bedeni uzyn we tekiz, uzynlygy 1,4-1,8 sm, metal ýalpyldawuk goňur goňur, kellesi öň we dodak bazasynyň iki tarapy taktil bazasyndan ýokary däldir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köplenç nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan Tenebrio molitor, Coleoptera urugyna degişli mör-möjekdir.Tenebrio molitor doly metamorfoz mör-möjekidir, ýagny ulular, ýumurtga, liçinkalar we gurjak metamorfozy.

Uly adamyň bedeni uzyn we tekiz, uzynlygy 1,4-1,8 sm, metal ýalpyldawuk goňur goňur, kellesi öň we dodak bazasynyň iki tarapy taktil bazasyndan ýokary däldir.

Tutulma döwründe kelle, göwüs we aýaklar açyk goňur, garyn we elitra süýtli ak bolýar.Ilki bilen beden ýetişmedik we hereket etmek islemeýär.4-5 günden soň reňk garalýar we elitra gaty, çeýe bolýar, ýöne uçmaýar we çalt süýrenýär., Seresaplylyk bilen iýmitlenenden soň, uly ýaşly adamlar jübütleşýärler we ýumurtga goýýarlar.

Tenebrio molitor, emeli köpeltmek üçin iň amatly iýmit mör-möjekleri bolan iýmit gurçuklary diýlip atlandyrylýan Insecta, Coleoptera, Pseudocarpidae we Pseudomonas jynsynyň bir görnüşidir.Tenebrio molitorynyň liçinkalarynda ýokary çig belokdan we ýagdan başga-da, ýokumlylygy ýokary bolan dürli uglewodlar, aminokislotalar, witaminler, gormonlar, fermentler we minerallar fosfor, demir, kaliý, natriý, kalsiý we başgalar bar. gurbagalary iýmitlendirmek hökmünde gönüden-göni ulanylyp bilner., pyşbagalar, garpyzlar, sentipedler, garynjalar, ýokary hilli balyklar, bezeg guşlary, derman haýwanlary, gymmat bahaly sütükli haýwanlar we seýrek mallar we guşlar we ş.m. janly haýwan belok iýmidir we gaýtadan işlenenden soň iýmit, saglyk önümleri, kosmetika we Beýleki pudaklar, belogy sebäpli ýokumly maddalar janly haýwanlaryň iýmit görnüşleriniň arasynda birinji orunda durýar we "belok iýmitleriniň hazynasy öýi" diýlip atlandyrylýar .Tenebrio molitorynda doýmadyk ýag kislotasy we belok düzümi, ýokumly iýmit komponentleri we paýhasly nisbatlary.Olar täzelenip bilýän çeşmeler bolup, az maýa goýumlary, arzan bahasy, çalt täsiri we ösen tehnologiýasy bar.Ösüş perspektiwasy gaty möhümdir.

Gaplamak

gaplamak2

gaplamak 3

gaplamak

Şahadatnama

gaplamak 3

gaplamak 3

gaplamak 3

biz biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi öňe sürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyrys.

Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.döwrebap önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ýitirýär we doly hil gözegçilik we dolandyryş ulgamyna eýe.Şonuň üçin önümlerimiz müşderiler tarapyndan makullanýar we kanagatlandyrylýar.

Bütin dünýädäki müşderiler üçin bir gezeklik OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.Haýwan haýwanlarymyz 30-dan gowrak ýurda eksport edildi
we Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Gollandiýa, Bolgariýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam ýaly sebitler,
Filippinler we Awstraliýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň