Lomaý ýokary belokly haýwan iýmitleri Guradylan nahar gurçuklary sary çörek gurçugyny doňdurýar

Gysga düşündiriş:

Köplenç nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan Tenebrio molitor “ýokary belokly mör-möjek” hökmünde bellidir.Tenebrio molitorynyň gury önüminde 30% ýag we 50% -den gowrak belok bar we doly iýmit hökmünde kabul edilýär.Onda, Tenebrio molitorynyň ulanylyşy näme?Aşakdaky redaktor size habar berer.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Köplenç nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan Tenebrio molitor "ýokary belokly mör-möjek" hökmünde bellidir.Tenebrio molitorynyň gury önüminde 30% ýag we 50% -den gowrak belok bar we doly iýmit hökmünde kabul edilýär.Onda, Tenebrio molitorynyň ulanylyşy näme?Aşakdaky redaktor size habar berer.

Iýmitlendiriş synagyna görä, 1 kg Tenebrio molitoryň ýokumlylygy 25 kg bugdaý kepegi, 20 kg garyşyk iýmit we 100 kg ýaşyl iýmitiň ýokumlylygyna deňdir.Şeýle-de bolsa, “Tenebrio molitor” -y gönüden-göni guradylandan we ezilenden soň iýmit çig maly hökmünde ulanmagyň bahasy birneme ýokary bolar we bahasy gaty durnuksyz.

Soňky onýyllyklarda geçirilen tejribe, Tenebrio molitory bilen iýmitlenýän çorbalaryň, sentipedleriň, palçyklaryň, ýylanlaryň, ýumşak gabykly pyşdyllaryň, öküz gurbagalarynyň, tropiki balyklaryň we altyn balyklaryň diňe bir çalt ösmeýändigini, diri galmagyň ýokarydygyny, şeýle hem güýçli kesele garşy durnuklydygyny we ep-esli gowulaşandygyny subut etdi. takyklyk;“Tenebrio molitor” -yň umumy mallar we guşlar üçin iýmit goşundysy hökmünde ulanylmagy önümiň hasyllylygyny we hilini ýokarlandyryp biler, iýmit çykdajylaryny netijeli azaldyp we ykdysady peýdalary ýokarlandyryp biler we daýhanlar we sarp edijiler tarapyndan gowy garşylanýar.

Tenebrio molitory diňe iýmit hökmünde däl, eýsem iýip bolýar.Liçinkalarda 56,58% çig belok, 28,20% ýag, gurjakda 57% çig belok we ulularda 64% çig belok bar, bu ýumurtga, sygyr eti we goýun ýaly adaty haýwan iýmitlerinden has ýokary we siňdirmek aňsat we siňdirmek.Mör-möjekleriň arasynda "Belogyň şasy".Tenebrio molitor gowy tagamy, özboluşly tagamy bar we sarp edijiler tarapyndan aňsatlyk bilen kabul edilýär.Allhli ýaşlara laýyk gelýän nepislikdir.Tenebrio molitory bişirilip, gowrulyp, hoz tagamly belok içgilerine, arassalanan belok poroşoklaryna we beýleki iýmit görnüşlerine gaýtadan işlenip bilner.

Tenebrio molitorynyň ýokary belogy we erkin aminokislotalary süýdemdirijilerden 50-100 esse, süýdüňkiden 11 esse köpdür;ýagda ereýän a, d, e we k witaminleriniň düzümi suwda erän B witamini maşgalasyna örän baý, b1 witamini bolsa süýdüň 15 essesidir., b2 witamini süýdüň 1800 essesi, b6 witamini süýdüň 52 essesidir;Mundan başga-da, makromineral elementleri kalsiý, kaliý, natriý, magniý we ş.m., demir, sink, mis, marganes, kobalt, hrom, selen, bor, ýod we ş.m. mineral minerallary bar, ýokumly maddalaryň süýdünden has baýdyr we et."Möhüm iýmitlenmek, deňagramly iýmitlenmek" ýörelgesine görä, ýaşyl mör-möjek gurjagyny yzarlamak indi moda öwrüldi we adamlaryň arasynda meşhur.

Gaplamak

gaplamak2

gaplamak 3

gaplamak

Şahadatnama

gaplamak 3

gaplamak 3

gaplamak 3

biz biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi öňe sürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyrys.

Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.döwrebap önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ýitirýär we doly hil gözegçilik we dolandyryş ulgamyna eýe.Şonuň üçin önümlerimiz müşderiler tarapyndan makullanýar we kanagatlandyrylýar.

Bütin dünýädäki müşderiler üçin bir gezeklik OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.Haýwan haýwanlarymyz 30-dan gowrak ýurda eksport edildi
we Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Gollandiýa, Bolgariýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam ýaly sebitler,
Filippinler we Awstraliýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň