Yee ownuk haýwan önümleri Şekersiz kokos gyrylan Hamster naharlary

Gysga düşündiriş:

Belok iýmitiniň hazynasy.Hünärmenleriň synaglaryna we derňewlerine görä, Tenebrio molitorynyň ýagy 28,20%, belogyň mukdary 61% -e deňdir.Mundan başga-da, fosfor, kaliý, demir, natriý, alýumin we dürli yz elementleri ýaly makro elementleri, şeýle hem haýwanlaryň ösmegi üçin 18 möhüm elementi öz içine alýar.Aminokislotalar, her 100 gram gury önümde 947,91 mikrogram aminokislotalar bar we onuň dürli iýmitleri “belok iýmitiniň hazynasy” diýlip atlandyrylýan iýmitiň ähli görnüşlerinde birinji ýerde durýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Belok iýmitiniň hazynasy
Hünärmenleriň synaglaryna we derňewlerine görä, Tenebrio molitorynyň ýagy 28,20%, belogyň mukdary 61% -e deňdir.Mundan başga-da, fosfor, kaliý, demir, natriý, alýumin we dürli yz elementleri ýaly makro elementleri, şeýle hem haýwanlaryň ösmegi üçin 18 möhüm elementi öz içine alýar.Aminokislotalar, her 100 gram gury önümde 947,91 mikrogram aminokislotalar bar we dürli iýmit maddalary "belok iýmitiniň hazynasy" diýlip atlandyrylýan iýmitiň ähli görnüşlerinde birinji ýerde durýar.Iýmitlendiriş synagyna görä, 1 kg Tenebrio molitoryň ýokumlylygy 25 kg bugdaý kepegi, 20 kg garyşyk iýmit we 100 kg ýaşyl iýmitiň ýokumlylygyna deňdir.Şeýle-de bolsa, “Tenebrio molitor” -y gönüden-göni guradylandan we ezilenden soň iýmit çig maly hökmünde ulanmagyň bahasy birneme ýokary bolar we bahasy gaty durnuksyz.

Ykdysady netijeliligi ýokarlandyrmak
Soňky onýyllyklarda, Tenebrio molitory bilen iýmitlenýän garpyzlaryň, sentipedleriň, palçyklaryň, ýylanlaryň, ýumşak gabykly pyşbagalaryň, öküz gurbagalarynyň, tropiki balyklaryň we altyn balyklaryň diňe bir çalt ösmeýändigi we ýaşaýyş derejesiniň ýokarydygy tejribe bilen subut edildi. garşylyk we ep-esli gowulaşdy;Umumy mallar we guşlar üçin iýmit goşundysy hökmünde Tenebrio molitor önümiň hasyllylygyny we hilini ýokarlandyryp, iýmit çykdajylaryny netijeli azaldyp we ykdysady peýdalary ýokarlandyryp biler we daýhanlaryň we sarp edijileriň arasynda gaty meşhurdyr. balyk naharyny çalyşmak üçin durnukly belok çeşmesi.Anotherene bir mesele, belogyň çylşyrymly desensizasiýa prosesi sebäpli, birnäçe adam köp adam iýenden soň ýeňil deri allergiýasy bolýar.Şonuň üçin onuň mümkinçilikleri çäklidir.Häzirki wagtda Tenebrio molitor saglygy goraýyş önümleri üçin iň gowy saýlaw däl.Desensitizasiýa belogyna täsir edýän gen nokatlaryny tapmaga synanyşýarys.Allergiýa geni aýrylsa, Tenebrio molitor belok pudrasynyň sarp edilmegi uly bazary emele getirer.

Gaplamak

gaplamak2

gaplamak 3

gaplamak

Şahadatnama

gaplamak 3

gaplamak 3

gaplamak 3

biz biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi öňe sürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyrys.

Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.döwrebap önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ýitirýär we doly hil gözegçilik we dolandyryş ulgamyna eýe.Şonuň üçin önümlerimiz müşderiler tarapyndan makullanýar we kanagatlandyrylýar.

Bütin dünýädäki müşderiler üçin bir gezeklik OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.Haýwan haýwanlarymyz 30-dan gowrak ýurda eksport edildi
we Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Gollandiýa, Bolgariýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam ýaly sebitler,
Filippinler we Awstraliýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň