Kiçijik öý haýwanlary üçin “Yee” tebigat mekgejöwen iýmitleri, öý haýwanlary üçin sagdyn iýmit

Gysga düşündiriş:

Gurbagalary, pyşbagalary, garpyzlary, sentipedleri, garynjalary, ýokary hilli balyklary, bezeg guşlaryny, dermanlyk haýwanlary, gymmat bahaly sütükli haýwanlary we seýrek mallary we guşlary ösdürip ýetişdirmek üçin janly haýwan proteinidir.
Gaýtadan işlenenden soň iýmit, saglygy goraýyş önümleri, kosmetika we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.
Köplenç nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan Tenebrio molitor, Coleoptera urugyna degişli mör-möjekdir.Tenebrio molitor doly metamorfoz mör-möjekidir, ýagny ulular, ýumurtga, liçinkalar we gurjak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gurbagalary, pyşbagalary, garpyzlary, sentipedleri, garynjalary, ýokary hilli balyklary, bezeg guşlaryny, dermanlyk haýwanlary, gymmat bahaly sütükli haýwanlary we seýrek mallary we guşlary ösdürip ýetişdirmek üçin janly haýwan proteinidir.
Gaýtadan işlenenden soň iýmit, saglygy goraýyş önümleri, kosmetika we beýleki pudaklarda ulanylyp bilner.

Köplenç nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan Tenebrio molitor, Coleoptera urugyna degişli mör-möjekdir.Tenebrio molitor doly metamorfoz mör-möjekidir, ýagny ulular, ýumurtga, liçinkalar we gurjak.

Ulularyň bedeni uzyn we tekiz, uzynlygy 1,4 ~ 1,8 sm, metal ýalpyldawuk goňur goňur, kellesi öň we dodak bazasynyň iki tarapy taktil bazasyndan ýokary däldir.

Tutulma döwründe kelle, göwüs we aýaklar açyk goňur, garyn we elitra süýtli ak bolýar.Ilki bilen beden ýetişmedik we hereket etmek islemeýär.4-5 günden soň reňk garalýar we elitra gaty, çeýe bolýar, ýöne uçmaýar we çalt süýrenýär., Seresaplylyk bilen iýmitlenenden soň, uly ýaşly adamlar jübütleşýärler we ýumurtga goýýarlar.

“Tenebrio molitor” -yň adaty ulanylyşy esasan ýörite köpeltmek üçin ulanylýar.Janly iýmit hökmünde gekler, garpyzlar, pyşbagalar, bezeg balyklary, guşlar we gurbagalar ýaly ýokary ykdysady gymmaty bolan käbir aýratyn ykdysady haýwanlary ösdürip ýetişdirmek üçin ulanylýar.Şeýle hem önümleriň hasyllylygyny we hilini ýokarlandyryp biljek umumy mallar we guşlar üçin iýmit goşundysy hökmünde ulanylyp bilner.

Tenebrio molitory beloklara, witaminlere, minerallara we beýleki ýokumly maddalara baýdyr.Belok düzümi, ýumurtga, sygyr eti we goýun ýaly adaty haýwan iýmitlerinden has ýokary.Siňdirmek we siňdirmek aňsat.Bu ajaýyp belok iýmitidir.

Tenebrio gowy tagamly, üýtgeşik tagamly we sarp edijiler tarapyndan aňsatlyk bilen kabul edilýär.Ony gowurmak, bişirmek, belok tozy we alkogolly içgiler bilen arassalamak, hoz tagamy we beýleki iýmit görnüşleri bilen belok içgilerine gaýtadan işlemek bolýar.

Gaplamak

gaplamak2

gaplamak 3

gaplamak

Şahadatnama

gaplamak 3

gaplamak 3

gaplamak 3

biz biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi öňe sürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyrys.

Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.döwrebap önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ýitirýär we doly hil gözegçilik we dolandyryş ulgamyna eýe.Şonuň üçin önümlerimiz müşderiler tarapyndan makullanýar we kanagatlandyrylýar.

Bütin dünýädäki müşderiler üçin bir gezeklik OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.Haýwan haýwanlarymyz 30-dan gowrak ýurda eksport edildi
we Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Gollandiýa, Bolgariýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam ýaly sebitler,
Filippinler we Awstraliýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň