“Yee Pet” iýmit iýmit Hamster “Altyn aýy” çipmunk saglyk iýmit tebigat mekgejöweni

Gysga düşündiriş:

Adatça nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan, super bugdaý gurçugy diýlip hem atlandyrylýan Tenebrio molitor, ýokary beloklara, minerallara we 17 görnüşli aminokislotalara baý we belok iýmitleriniň hazynasy hökmünde bellidir.Bu ýyl tohumçylyk tehnologiýasynyň kämillik ýaşyna ýetip, sosial köpeltmegiň mukdary kem-kemden köpeldi.“Tenebrio molitor” diňe bir haýwan iýmiti hökmünde däl, eýsem adam stolundaky nepislik, lukmançylyk we kosmetika önümleri üçin ýag çig mal hökmünde hem giň bazara eýe.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Adatça nahar gurçugy diýlip atlandyrylýan, super bugdaý gurçugy diýlip hem atlandyrylýan Tenebrio molitor, ýokary beloklara, minerallara we 17 görnüşli aminokislotalara baý we belok iýmitleriniň hazynasy hökmünde bellidir.Bu ýyl tohumçylyk tehnologiýasynyň kämillik ýaşyna ýetip, sosial köpeltmegiň mukdary kem-kemden köpeldi.“Tenebrio molitor” diňe bir haýwan iýmiti hökmünde däl, eýsem adam stolundaky nepislik, lukmançylyk we kosmetika önümleri üçin ýag çig mal hökmünde hem giň bazara eýe.

Iýmit hökmünde
Iýmit hökmünde Tenebrio molitor arzan bahadan, baý iýmitlenmekden, aňsat iýmitlenmekden, haýwanlaryň ösmegine we ösmegine kömek etmek, kesele garşy durnuklylygy we immuniteti ýokarlandyrmak ýaly artykmaçlyklara eýedir.Towuk, ördek we gaz ýaly guşlar, gurbagalar we pyşbagalar ýaly süýrenijiler, balyk, gysga we gyrgyç ýaly suw önümleri üçin iýmit hökmünde amatlydyr.“Tenebrio molitor” gury poroşok, mallar, goýunlar we doňuzlar ýaly beýleki iýmitlenýän haýwanlaryň adaty iýmitine garylan goşundy hökmünde ulanylyp bilner, haýwanlaryň iýmitlenmegini we haýwanlaryň bedenini ýokarlandyrmak üçin.

Iýmit materialy hökmünde
Liçinkalarynda 56,58% çig belok, 28,20% ýag, gurjakda 57% çig belok we ulularda 64% çig belok bar, bu ýumurtga, sygyr eti we goýun ýaly adaty haýwan iýmitlerinden has ýokary.Ony ysly mör-möjek gurjagy, mör-möjek gurjagy gowrulan tüwi we beýleki ýörite mör-möjek tagamlary edip bolýar.

Derman serişdesi hökmünde
Tenebrio molitorynda gan basyşyny peseltmek, immuniteti ýokarlandyrmak, öýjükleri işjeňleşdirmek, rak keseliniň öňüni almak, gan lipidlerini peseltmek, gan basyşyny peseltmek, gan şekerini kadalaşdyrmak, garramaga we beden gurşawyny kadalaşdyrmak ýaly dürli funksiýalar bolan ýörite hitin we mikroblara garşy peptidler bar.Lukmançylyk önümlerinde we saglyk önümlerinde ulanylyp bilner.

Kosmetiki çig mal hökmünde
Tenebrio molitory, ýagyň köp bolmagy sebäpli lukmançylyk we kosmetiki ýag hökmünde arassalanyp, gözellik önümlerini öndürmek üçin çig mal hökmünde ulanylyp bilner.Garramaga garşy, gyrma garşy, akartmak we owadanlaşdyrmak täsiri bar bolan bazar önümlerinden has ýokarydyr.
Mundan başga-da, “Tenebrio molitor” çuňňur gaýtadan işlemek arkaly nebit çykarmak üçin ulanylyp bilner.Guradylan mör-möjek bedeni, 500-1000 howa basyşy astynda ýagy gysmak üçin ýag pressine salynýar we ýokary derejeli iýilýän ýag bolýar.meýdany

Zibiliň zaýalanmagynyň serişdesi hökmünde
Tenebrio molitorynda plastik galyndylary çözmek üçin başga bir möhüm serişde hökmünde plastmassany iýip we zaýalap bilýän bakteriýalar bar.

Gaplamak

gaplamak2

gaplamak 3

gaplamak

Şahadatnama

gaplamak 3

gaplamak 3

gaplamak 3

biz biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi öňe sürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyrys.

Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.döwrebap önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ýitirýär we doly hil gözegçilik we dolandyryş ulgamyna eýe.Şonuň üçin önümlerimiz müşderiler tarapyndan makullanýar we kanagatlandyrylýar.

Bütin dünýädäki müşderiler üçin bir gezeklik OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.Haýwan haýwanlarymyz 30-dan gowrak ýurda eksport edildi
we Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Gollandiýa, Bolgariýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam ýaly sebitler,
Filippinler we Awstraliýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň