“Yee Pet Snacks” Suger öý haýwanlary üçin sagdyn iýmit bolmazdan bölek kokos

Gysga düşündiriş:

Countryurdumda mör-möjek iýmek däbi köpden bäri dowam edip gelýär we azlyklaryň sebitlerinde has giňden ýaýrandyr.meniň ýurdumda giň ýer we baý çeşmeler bar, mör-möjek serişdeleriniň görnüşleri aýratyn baý.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda meniň ýurdumdaky mör-möjek iýmitleriniň köpüsi esasan adamlar ýa-da kiçi ussahanalar tarapyndan ýygnalýar we uly göwrümli gaplanan azyk markalary az we degişli pudaklar ýaňy başlandy.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Countryurdumda mör-möjek iýmek däbi köpden bäri dowam edip gelýär we azlyklaryň sebitlerinde has giňden ýaýrandyr.meniň ýurdumda giň ýer we baý çeşmeler bar, mör-möjek serişdeleriniň görnüşleri aýratyn baý.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda meniň ýurdumdaky mör-möjek iýmitleriniň köpüsi esasan adamlar ýa-da kiçi ussahanalar tarapyndan ýygnalýar we uly göwrümli gaplanan azyk markalary az we degişli pudaklar ýaňy başlandy.Kärhanalar çig mal hökmünde sarp edijileriň ýokary kabul etmegi bilen ýüpek gurçugy hrizalyny saýlarlar we gaýtadan işlemegiň usuly esasan poroşok bolar.Şol bir wagtyň özünde, meniň ýurdum dünýäde mör-möjek çig malyny eksport edýän ýurt bolup, esasan Tenebrio molitoryny, ýüpek gurçugyny we garynja eksport edýär.Güýzde sarymsak iýmegi halaýan ýaponlar hem Hytaýa köp mukdarda liçinkalar getirýärler.Hytaýyň doňan ýüpek gurçugy esasan Günorta Koreýa eksport edilýär.

Täze azyk çig malyny ösdürmek nukdaýnazaryndan, 2010-njy ýylyň 5-nji ýanwarynda öňki Saglygy goraýyş ministrligi Dilong belogyny täze iýmit çig maly hökmünde tassyklaýan 2009-njy ýylyň 18-nji belgili bildirişini berdi.Täze iýmit çig maly, saýlama ýuwmak, gidroliz we otoliz, merkezden gaçyryş bölünişi, mikrofiltrasiýa, spreý guratmak, gaplamak we beýleki amallar arkaly gurçukdan (ýer gurçugyndan) öndürilen gurçuk belogydyr.Drlerdäki aagondarha belogy bäbekler, çagalar, göwreli aýallar, allergiýa we beýleki adamlar üçin amatly däl.Sarp ediş günde g10 g.Lumbrokinaza (derman senagatynda ulanylýan gurçuklardan alnan ferment toplumy) gurçuk belogynda tapylmaz.Durmuşa geçiriş standarty: Neşe serişdelerini dolandyrmak kanuny.Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda meniň ýurdumda gurçuk belogyndan ýasalan umumy iýmitler az we köpüsi saglyk iýmitiniň rolunda öndürilen önümlerdir.

2014 we 2017-nji ýyllarda shiunşi güjük [Weishi Sinşenzi (2014) 000 0001)] we çybyn belok tozy [Weishi Sinşenzi (2017) 000 0008] hem meniň ýurdumda täze azyk çig maly üçin ýüz tutdy, ýöne häzirlikçe tassyklanmady.

Gaplamak

gaplamak2

gaplamak 3

gaplamak

Şahadatnama

gaplamak 3

gaplamak 3

gaplamak 3

biz biotehnologiýany, guradylan mör-möjekleriň, öý haýwanlarynyň iýmitini, iýmit önümlerini gaýtadan işlemegi we satmagy, degişli önümleri import we eksport etmegi öňe sürýän ýokary tehnologiýaly diwersifikasiýa kärhanasydyrys.

Kompaniýa, Hebeý welaýatynyň Baoding şäheriniň Tangxian etrabynda ýerleşýär.Tang County Yimin Tenebrio molitor tohumçylyk kärhanasy 2013-nji ýylda döredilip, meýdany 17000 inedördül metrden gowrak bolup, şolardan 6000 inedördül metrden gowrak meýdany ösdürýär.Esasan tenebrio molitoryň täze görnüşlerini köpeltmek we satmak arkaly her ýylda 1000 tonnadan gowrak täze önüm öndürilýär we bu töwerekdäki tenebrio molitor tohumçylyk pudagynyň ösmegine kömek eder.döwrebap önümçilik enjamlaryny we tehnologiýalaryny ýitirýär we doly hil gözegçilik we dolandyryş ulgamyna eýe.Şonuň üçin önümlerimiz müşderiler tarapyndan makullanýar we kanagatlandyrylýar.

Bütin dünýädäki müşderiler üçin bir gezeklik OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýäris.Haýwan haýwanlarymyz 30-dan gowrak ýurda eksport edildi
we Japanaponiýa, Koreýa, ABŞ, Germaniýa, Fransiýa, Angliýa, Gollandiýa, Bolgariýa, Russiýa, Singapur, Malaýziýa, Taýland, Wýetnam ýaly sebitler,
Filippinler we Awstraliýa we ş.m.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň